JUDr. PETRA NOUZOVÁ

Advokátní Kancelář

České Budějovice

Právní služby


OBČANSKÉ PRÁVO

 • sepis a revize občanskoprávních a obchodních smluv,
 • závazkové právo (darování; koupě; směna; nájem; pacht; zápůjčka; úvěr; příkaz; dílo ad.),
 • rodinné právo (společné jmění manželů a úprava jeho režimu; rozvod manželství; poměry mezi rodiči a dětmi; výživné ad.),
 • práva k nemovitostem (smluvní agenda; spoluvlastnictví a jeho vypořádání; sousedské vztahy; věcná práva k cizím věcem – právo stavby, věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo; správa cizího majetku; společenství vlastníků jednotek; stavební právo),
 • ochrana osobnosti,
 • náhrada škody.

KORPORÁTNÍ PRÁVO

 • zakládání obchodních korporací všech právních forem (obchodní společnosti a družstva), živnostenská oprávnění, změny zakladatelského právního jednání, rušení obchodních korporací, likvidace obchodních korporací,
 • poradenství pro orgány obchodních korporací,
 • organizace valných hromady obchodních společností, členských schůzí družstev,
 • změny ve statutárních orgánech obchodních korporací, smlouvy mezi obchodními korporacemi a jejich orgány,
 • zvyšování/snižování základního kapitálu,
 • příplatky mimo základní kapitál, kapitalizace pohledávek,
 • řešení sporů mezi obchodními korporacemi a členy jejich orgánů či společníky,
 • akcionářské dohody, řešení vztahů s minoritními akcionáři,
 • převody podílů, prodej akcií, emise dluhopisů,
 • koncernové právo,
 • smluvní agenda obchodních korporací,
 • monitorování legislativních změn s vlivem na obchodní korporace.

AKVIZICE A PŘEMĚNY OBCHODNÍCH KORPORACÍ

 • strategické poradenství, strukturování transakcí, due dilligence, ošetření právních rizik,
 • vyjednávání či zpracování akviziční dokumentace,
 • kompletní návrh a zajištění všech forem přeměn obchodních korporací (fúze; rozdělení; převod jmění na společníka; změna právní formy), včetně spolupráce na souvisejících účetních výkazech.

INSOLVENCE

 • komplexní právní služby věřitelům (podání insolvenčního návrhu; přihláška pohledávky; zastupování v insolvenčním řízení; jednání s insolvenčním správcem),
 • právní služby dlužníkům,
 • právní služby insolvenčním správcům,
 • zastupování v incidenčních sporech.

LIKVIDACE OBCHODNÍCH KORPORACÍ

 • komplexní zajištění procesu zrušení a likvidace obchodní korporace až po úplný výmaz z veřejného rejstříku.

SOUDNÍ A JINÁ ŘÍZENÍ

 • zastupování před všemi soudy v České republice ve věcech civilněprávních,
 • zastupování v exekučním řízení.

DALŠÍ SLUŽBY

 • úschova peněz, cenných papírů a jiného majetku,
 • ověřování podpisu na listinách sepsaných i nesepsaných advokátem,
 • autorizovaná konverze dokumentů.
design & layout by Fitipaldi | copyright © 2016