JUDr. PETRA NOUZOVÁ

Advokátní Kancelář

České Budějovice

Odměna


Odměna za poskytování právních služeb (dále jen „odměna“) se řídí smlouvou advokáta s klientem o poskytování právních služeb. Výše odměny za poskytnutí právní služby vychází z individuální dohody mezi advokátem a klientem po seznámení se advokáta s konkrétním případem a po odhadu jeho časové a odborné náročnosti.

Dohodou ve smlouvě advokáta s klientem může být odměna sjednána následovně:

  1. Smluvní odměna časová – dle hodinové sazby advokáta a počtu hodin právní služby.
  2. Smluvní odměna paušální
    • měsíční – v případě delší a rozsáhlejší spolupráce,
    • pevná částka za kompletní vyřízení věci.
  3. Smluvní odměna podílová – stanovena jako podíl na výsledku věci.
  4. Smluvní odměna úkonová – stanovena pevnou sazbou podle počtu úkonů právní služby, které budou ve věci učiněny dle § 11 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „advokátní tarif“).

Není-li odměna sjednána, stanoví se její výše dle ustanovení advokátního tarifu o mimosmluvní odměně.

Advokát je pro výkon advokacie ze zákona pojištěn pro případ způsobené újmy.


Případné spory mezi advokátem a klientem vzniklé ze smlouvy o poskytování právních služeb je možné dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, řešit mimosoudní cestou. Příslušným orgánem pro mimosoudní řešení sporů mezi advokátem a klientem (spotřebitelem) je Česká advokátní komora. Internetová adresa České advokátní komory je www.cak.cz.

design & layout by Fitipaldi | copyright © 2016